Feeds:
Записи
Комментарии

Эмиль Балецкий: Литературное наследие.

Под ред.: А. Золтана и М. Капраля / Baleczky Emil: Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán An­drás. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregy­háziensia 20. Nyíregyháza, 2007. –178 c.

   

  Реклама

  Summary

  “The Linguistic Situation in Subcarpathia 1938-1944”

  This article investigates the prehistory and specifically the linguistic politics of an area where the majority of the population was Rusyn during the period of the reestablishment of Hungarian rule. This short period of time is characterized by exceptionally rich and intensive language building. The linguistic landscape that was established in the middle of the 1930s experienced major changes with the formation of three tendencies in civic and intellectual life: Russophile, Ukrainophile, and a distinctly Rusynophile strain. After direct military confrontations in March 1939 between the Hungarian army and the Ukrainian Sich, adherents of the Ukrainophile orientation were subjected to persecution, the Ukrainian language was prohibited, and the Russophiles, who had previously been predominant in socio-cultural life, markedly lost their influence. The Hungarian government favored the development and realization of an autonomous Rusyn ethnos, which until that time had been the weakest of the three orientations. Significant efforts to develop an independent Rusyn literary language were undertaken at the beginning of 1941 with the formation of the Subcarpathian Academy of Science, a prototypical national academy, and the codification of a Rusyn literary language on the basis of the grammar of Ivan Haraida, the director and administrator of the Academy. However, in spite of the cultural achievements of Subcarpathia during World War II, the attempt of the Rusyn intelligentsia to codify a Rusyn literary language was inconclusive and incomplete due to the end of favorable political conditions and the immediate advent of Soviet rule. As a result, the Rusyn idea was almost entirely erased from social consciousness over the course of the next two generations.

  Slavic linguistics: leaving the XX century… For the XIV International congress of slavists (Ohrid, 10-16. 09. 2008). Ed. by Alexandr D. Dulichenko. Slavica Tartuensia VIII. Tartu, 2008. 178-195.

  «Нова Неділя»

  Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження про­фесора Петра Ли­занця. Ужгород, 2000. 234-240.

  Studia Russica XVIII. Budapest, 2000. 369-374.

  Slavica Szegediensia. Felelős szerkesztő: Krékits József.

  Szeged, 2003. 121-131.

  Car­patho-Rusyns and their Neighbors. Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. Eds. Bogdan Hor­bal, Patricia A. Krafcik, Elaine Rusinko. Eastern Christian Publications. Fairfax, 2006. 233-247.

  Русинськый дайджест 1939-1944. ІII/1. Кроника. Тексты з ужгородськых новинок „Нова Недiля” и „Карпатска Недiля” 1939-1941 гг. Матеріалы ушорив и спередслово написав Михаил Капраль. Ruszin sajtószemle 1939-1944 IІI/1. Krónika. Cikkek az ungvári Új Vasárnap és a Kárpáti Vasárnap c. lapokból 1939–1941. Összeállította és az előszót írta: Káprály Mihály. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 25. Nyíregyháza, 2010. – 250 с.

   

  Rezümé

  A „Ruszin sajtószemle 1939–1944” III. kötetének 1. részében a ru­szin újságokban 1939 februárja és 1941 júniusa között megjelent tá­jékoztató anyagok kaptak helyet. A Нова Недiля (Új Vasárnap) a Не­дiля (Vasárnap) című újság hagyományait folytatta, amely a Mun­kácsi Görögkatolikus Egy­házmegye klérusának vezetésével 1935 óta egy „harmadik” erő szócsövének a szerepét töltötte be Kár­pátalja társadalmi életében, ahol a csehszlovák érában mindvégig a russzofilok és az ukrainofilok szembenállása dominált. A hatalom­váltás okozta rövid megszakítás után a hetilap szerkesztősége 1939 januárjában ismét munkához látott. A lap hasábjain nyomon követ­hetők Kárpátaljának a húsz éves csehszlovák uralom után a Magyar Ki­rályságba való visszatérését követő első időszaknak rendkívül in­ten­zív és változatos eseményei. A kiadvány lapjain jól tükröződik Kár­pátalja nyugati és keleti fele politikai vezetőinek éles szem­be­nállása abban az időszakban, amikor a legfontosabb gazdasági és mű­velődési központok — Ungvár, Mun­kács és Beregszász — 1938 no­vemberétől már Magyarországhoz tartoztak, míg a terület nagyobb részét 1939 márciusáig a széthulló Csehszlovák Köz­társaságon belül autonóm státusszal bíró Podkarpatszka Rusz foglalta ma­gá­ba. Ennek ellenére ezt a periodikumot a mai olvasó gyakorlatilag nem is­meri, sőt még a szakirodalom is alig tárgyalja. Az 1939 novemberétől meg­jelenő Карпатска Недiля (Kárpáti Vasárnap) jobbára elődjének az irány­vonalát követte. A névváltoztatást a Kárpátaljai Területtel kap­csolatos bel­politikai irányváltás okozta, amelynek következtében az országnak ezt a kö­zigazgatási egységét közvetlenül az állam­főnek, Horthy Miklós kormány­zónak rendelték alá, aki maga nevezte ki a terület vezetőjét, a kormányzói biztost. A „magyar–ruszin test­vériség” lapja a Kárpátaljai terület két hiva­ta­los nyelvén — ruszinul és magyarul — párhuzamosan jelent meg.

  A könyv a modern magyar ruszinisztika úttörője, Udvari István (1950–2005) születésének 60. évfordulóján jelenik meg, s a tekin­télyes tudós szlavista emléke előtt tiszteleg.

  Abstract

  In Part 1 of Vol. III of ”Rusyn Digest 1939–1944” we include articles from Rusyn newspapers published between February 1939 and June 1941. Нова Недiля (New Sunday) continued the tradition of Не­дiля (Sunday), under the ledership of the Greek Catholic diocese of Munkács. After 1935, the paper served as the mouthpiece of a ”third power” in the society of Subcarpathia, which had been dominated by the opposition of Russophiles and Ukrainophiles all through the Czechoslovakian era. After the area was ceded back to Hungary, the newspaper, after a brief pause, was launched again in January 1939. The papers provide an ex­cellent source to follow the intensive events of the period of the area’s re-integration into the Kingdom of Hungary after 20 years of Czecho­slovakian rule. The articles well reflect the sharp political opposition between the politicians of the Western and Eastern halves of Sub­car­pathia in a period when the major economic and educational centres — Ungvár, Munkács and Beregszász — were a part of Hungary from No­vember 1938, while the the largest part of ”Podkarpatska Rus” continued to function as an autonomous territory within the disinteg­rating Czecho­slovak Republic until March 1939. Despite its varied and intensive political processes, this period is not very well researched, and the average newspaper reader knows little about it. Карпатска Недiля (Carpathian Sunday), published from November 1939, largely followed the political direction of its predecessor. The change in the title of the paper was caused by the fact that the territory was brought under the direct leadership of Regent Horthy, Governor of Hungary, who appoin­ted a commissioner as head of the local administration. The ”newspaper of Hungarian-Rusyn brotherhood” was published parallelly in the two official languages of the Subcarpathian territory, Hungarian and Rusyn.

  The book will be published on the 60th anniversary of the birth of the pioneer of Rusyn studies in Hungary, István Udvari, (1950–2005 and is dedicated to the memory of this great scholar.

  Резюме

  В первой части третьего тома серии „Русинский дайджест 1939-1944“ представлены информационные тексты из ужгород­ских газет с фев­раля 1939 до июля 1941 года. Еже­не­дельная газета „Нова Недiля“ про­должила традиции газеты „Не­дiля“, которая с 1935 года под руко­вод­ством клира Мука­чевской грекокатолической епархии вы­ступила ор­ганом „тре­тьей“ силы в общественной жизни края, в кото­рой весь че­хо­­сло­вацкий период истории доминировало противостояние русофи­лов и украинофилов. После некоторого перерыва в период сме­ны госу­дар­ственной принадлежности редакция еженедельника возоб­но­вила рабо­ту в январе 1939 года. На страницах газеты от­ра­зились весьма интен­сивные и разнообразные события началь­ной фазы возвра­щения Под­карпатья в лоно Венгерского го­су­дар­ства после двадца­ти­летнего пре­бы­вания в составе Чехо­словакии. Между тем, до насто­я­ще­го времени это перио­ди­ческое издание практически не известно чита­телю, более того, не представлено в специальной литературе. Страницы издания отразили жесткое противо­сто­яние лидеров западной и вос­точ­ной части края в период, когда основные его экономические и куль­тур­ные центры Ужгород, Мукачево и Берегово с ноября 1938 года на­хо­дились в со­ста­ве Венгрии, а на большей части края с центром в Ху­сте до 15 марта 1939 функционировала Подкарпатская Русь, авто­ном­ная часть разва­ли­вающейся Чехословацкой республики. Издание „Кар­пат­ска Не­дi­ля“, которое выходило с июля 1939 го­да, продол­жило в це­лом поли­тику пред­шественницы. Смена названия газеты была свя­за­на с опре­де­лен­ными изменениями во внутри­го­сударственной по­ли­ти­ке по отно­ше­нию к Подкарпатской терри­тории, как официально назы­ва­лась особая ад­ми­нистративная единица страны, на прямую под­чи­ня­ю­щаяся лидеру го­сударства, регенту Миклошу Хорти, который, в свою оче­редь, на­зна­чал руководителя края – регентского комиссара. Ор­ган „вен­гер­ско-ру­син­ского братства“ выходил параллельно на обоих офи­ци­альных язы­ках Подкарпатской территории – русинском и вен­гер­ском.

  Книга издана в год 60-ой годовщины со дня рождения основателя современной венгерской русинистики Иштвана Удвари (1950-2005) и посвящается памяти видного ученого-слависта.