Feeds:
Записи
Комментарии

Archive for the ‘Книги’ Category

Русинськый дайджест 1939-1944. ІII/2. Кроника. Тексты з ужгородськуй новинкы „Не­дi­ля” 1941-1944 гг. Матеріалы ушорив и спередслово написав Михаил Капраль. Ru­szin sajtószemle 1939-1944 IІI/2. Krónika. Cikkek az ungvári Vasárnap c. lapból 1939–1941. Összeállította és az előszót írta: Káprály Mihály. Studia Ukra­inica et Rusinica Nyíregyháziensia 27. Nyí­regyháza, 2011. – 242 с.

 

Summary

Rusyn Digest 1939-1944 III/2. Chronicle. Articles from the news­paper Ne­d’il’ia [Sunday] published in Uzhhorod 1941-1944. Com­piled and for­war­ded by Mihály Káprály. Studia Ukrainica et Rusi­nica Nyíregyhá­zi­en­sia 27. Nyí­regy­háza, 2011. – 242 p.

Part II of Volume III of the series “Rusyn Digest 1939-1944” includes ar­ticles from the Rusyn newspaper Недiля published between August 1941 and October 1944. The weekly newspaper continued the tradition of the pro-Rusyn “third power” in the social life of the region, which had been domi­na­ted by the opposition of Russophiles and Ukrainophiles through the Czecho­slovakian era. The changes in the publication were connected with the new Hungarian policy in regard to Subcarpathia and the active role of the Re­gent’s commissar Miklós Kozma. After the death of Prime Minister Pál Te­leki in 1941, discussions about the political autonomy of the region effectu­ally ended, but a true cultural revolution took place. In a short time, the “Subcarpathian Scholarly Society,” a prototype of a national academy of sciences, was established, and all problems in the cultural life of the region were quickly and effectively resolved. The decades-long language war in effect ended. Although their influential leaders Andrei Brodii and Shtefan Fentsyk were members of the Hungarian parliament, the Russophiles ulti­mately lost their leadership position. Ivan Haraida’s grammar of the Rusyn language was officially introduced, which helped to utilize the creative po­ten­tial of moderate Ukrainophiles for the good of the people.

Considerable positive changes in the work of the newspaper were con­nec­ted with the appointment of the teacher Andrei Kutlan as editor. During the harsh war years, Kutlan was able to expand and stimulate the network of village correspondents and active readers, and to raise considerably the cir­culation of the Rusyn newspaper for broad strata of the population of Sub­carpathia.

Also expanded in those years was the geographical breadth of the rea­ders of the popular Rusyn weekly. In addition to the residents of today’s Trans­car­pathian oblast of Ukraine and 36 villages in the regions of Snina and So­brance of today’s Slovakia, the area included the Rusyns of the Ser­bian pro­vinces of Vojvodina, which in spring 1941 again became part of Hun­gary.

The greater part of the newspaper Недiля during those years consisted of official texts from the Hungarian telegraph agency. However, brief infor­ma­tional items by local authors and various institutions are of considerable va­lue for researchers of the epoch.

From August 3, 1941 through October 8, 1944, 162 issues of Недiля were published (1941—22 issues; 1942—5l; 1943—49; 1944—40).

 

Резюме

Русинский дайджест 1939—1944 ІІІ/2. Хроника. Тексты из уж­го­родской газеты „Недiля“ 1941-1944 гг. Составитель и ав­тор пре­дисловия Миха­ил Капраль. Stu­dia Ukra­inica et Ru­si­ni­ca Nyí­regyháziensia 27. Nyíregyháza, 2011. – 242 с.

Во второй части третьего тома серии „Русинский дайджест 1939-1944“ представлены информационные тексты из ужгород­ской газеты в период с августа 1941 до октября 1944 года. Еже­не­дельная газета про­должила традиции органа „тре­тьей“, собственно прору­синской, силы в общественной жизни края. Изменения в работе издания бы­ли связаны с новой венгерской политикой по отноше­нию к Подкарпатью и активной позицией регентского комисса­ра Микловша Козмы. После смерти пре­мьера Па­ла Телеки фак­тически закончились дискуссии о политической ав­то­но­мии края, но случилась настоящая культурная революция. За ко­рот­кое время было организовано „Подкарпатское Об­щество На­укъ”, прообраз национальной академии наук; быстро и ве­сь­ма результативно решались все проблемы в культурной жизни края. Фактически за­кон­чилась мно­голетняя языковая война. Ру­софилы, не смотря на влия­тель­ных во­ж­дей, членов парламента Венгрии Андрея Бро­дия и Сте­фана Фенцика, как оказалось впоследствии, навсегда, утра­тили лидер­ские позиции. Oфици­аль­но была введена грамматика русинского языка Ива­на Гарай­ды, характер которой помог использовать на благо народа твор­ческий потенциал умеренных укра­и­но­филов.

Значительные позитивные изменения в работе газеты бы­ли свя­за­ны с назначением редактором народного учителя Андрея Кут­лана ко­то­рый сумел в суровые военные го­ды расширить и акти­визировать сеть селькоров и активных читателей, значительно поднять тираж ру­син­ской газеты для широких слоев населения Подкарпатья.

Расширилась и география читателей популярного русинского еже­недельника в те годы, которую наряду с жителями сегодняшней За­кар­патской области Украины и 36 населенных пунктов округов Снина и Со­бранце нынешней Словакии дополнили русины сербской провинции Вое­во­ди­на, которая весной 1941 года вновь вошла в состав Венгрии.

Большую часть газеты „Недiля“ тех лет составляли оффи­ци­аль­ные тексты Вен­гер­ского телеграфного агентства, однако краткие ин­фор­ма­ци­онные за­мет­ки местных авторов и различных институций пред­ставляют значи­тель­ную ценность для иссле­дователей эпохи.

С 3 августа 1941 по 8 октября 1944 года, по данным составителя на­с­тоящего издания, вы­шло 162 номера газеты „Недiля“ (1941 – 22; 1942 – 51; 1943 – 49; 1944 – 40 номеров).

Реклама

Read Full Post »

Эмиль Балецкий: Литературное наследие.

Под ред.: А. Золтана и М. Капраля / Baleczky Emil: Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán An­drás. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregy­háziensia 20. Nyíregyháza, 2007. –178 c.

   

  Read Full Post »

  Русинськый дайджест 1939-1944. ІII/1. Кроника. Тексты з ужгородськых новинок „Нова Недiля” и „Карпатска Недiля” 1939-1941 гг. Матеріалы ушорив и спередслово написав Михаил Капраль. Ruszin sajtószemle 1939-1944 IІI/1. Krónika. Cikkek az ungvári Új Vasárnap és a Kárpáti Vasárnap c. lapokból 1939–1941. Összeállította és az előszót írta: Káprály Mihály. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 25. Nyíregyháza, 2010. – 250 с.

   

  Rezümé

  A „Ruszin sajtószemle 1939–1944” III. kötetének 1. részében a ru­szin újságokban 1939 februárja és 1941 júniusa között megjelent tá­jékoztató anyagok kaptak helyet. A Нова Недiля (Új Vasárnap) a Не­дiля (Vasárnap) című újság hagyományait folytatta, amely a Mun­kácsi Görögkatolikus Egy­házmegye klérusának vezetésével 1935 óta egy „harmadik” erő szócsövének a szerepét töltötte be Kár­pátalja társadalmi életében, ahol a csehszlovák érában mindvégig a russzofilok és az ukrainofilok szembenállása dominált. A hatalom­váltás okozta rövid megszakítás után a hetilap szerkesztősége 1939 januárjában ismét munkához látott. A lap hasábjain nyomon követ­hetők Kárpátaljának a húsz éves csehszlovák uralom után a Magyar Ki­rályságba való visszatérését követő első időszaknak rendkívül in­ten­zív és változatos eseményei. A kiadvány lapjain jól tükröződik Kár­pátalja nyugati és keleti fele politikai vezetőinek éles szem­be­nállása abban az időszakban, amikor a legfontosabb gazdasági és mű­velődési központok — Ungvár, Mun­kács és Beregszász — 1938 no­vemberétől már Magyarországhoz tartoztak, míg a terület nagyobb részét 1939 márciusáig a széthulló Csehszlovák Köz­társaságon belül autonóm státusszal bíró Podkarpatszka Rusz foglalta ma­gá­ba. Ennek ellenére ezt a periodikumot a mai olvasó gyakorlatilag nem is­meri, sőt még a szakirodalom is alig tárgyalja. Az 1939 novemberétől meg­jelenő Карпатска Недiля (Kárpáti Vasárnap) jobbára elődjének az irány­vonalát követte. A névváltoztatást a Kárpátaljai Területtel kap­csolatos bel­politikai irányváltás okozta, amelynek következtében az országnak ezt a kö­zigazgatási egységét közvetlenül az állam­főnek, Horthy Miklós kormány­zónak rendelték alá, aki maga nevezte ki a terület vezetőjét, a kormányzói biztost. A „magyar–ruszin test­vériség” lapja a Kárpátaljai terület két hiva­ta­los nyelvén — ruszinul és magyarul — párhuzamosan jelent meg.

  A könyv a modern magyar ruszinisztika úttörője, Udvari István (1950–2005) születésének 60. évfordulóján jelenik meg, s a tekin­télyes tudós szlavista emléke előtt tiszteleg.

  Abstract

  In Part 1 of Vol. III of ”Rusyn Digest 1939–1944” we include articles from Rusyn newspapers published between February 1939 and June 1941. Нова Недiля (New Sunday) continued the tradition of Не­дiля (Sunday), under the ledership of the Greek Catholic diocese of Munkács. After 1935, the paper served as the mouthpiece of a ”third power” in the society of Subcarpathia, which had been dominated by the opposition of Russophiles and Ukrainophiles all through the Czechoslovakian era. After the area was ceded back to Hungary, the newspaper, after a brief pause, was launched again in January 1939. The papers provide an ex­cellent source to follow the intensive events of the period of the area’s re-integration into the Kingdom of Hungary after 20 years of Czecho­slovakian rule. The articles well reflect the sharp political opposition between the politicians of the Western and Eastern halves of Sub­car­pathia in a period when the major economic and educational centres — Ungvár, Munkács and Beregszász — were a part of Hungary from No­vember 1938, while the the largest part of ”Podkarpatska Rus” continued to function as an autonomous territory within the disinteg­rating Czecho­slovak Republic until March 1939. Despite its varied and intensive political processes, this period is not very well researched, and the average newspaper reader knows little about it. Карпатска Недiля (Carpathian Sunday), published from November 1939, largely followed the political direction of its predecessor. The change in the title of the paper was caused by the fact that the territory was brought under the direct leadership of Regent Horthy, Governor of Hungary, who appoin­ted a commissioner as head of the local administration. The ”newspaper of Hungarian-Rusyn brotherhood” was published parallelly in the two official languages of the Subcarpathian territory, Hungarian and Rusyn.

  The book will be published on the 60th anniversary of the birth of the pioneer of Rusyn studies in Hungary, István Udvari, (1950–2005 and is dedicated to the memory of this great scholar.

  Резюме

  В первой части третьего тома серии „Русинский дайджест 1939-1944“ представлены информационные тексты из ужгород­ских газет с фев­раля 1939 до июля 1941 года. Еже­не­дельная газета „Нова Недiля“ про­должила традиции газеты „Не­дiля“, которая с 1935 года под руко­вод­ством клира Мука­чевской грекокатолической епархии вы­ступила ор­ганом „тре­тьей“ силы в общественной жизни края, в кото­рой весь че­хо­­сло­вацкий период истории доминировало противостояние русофи­лов и украинофилов. После некоторого перерыва в период сме­ны госу­дар­ственной принадлежности редакция еженедельника возоб­но­вила рабо­ту в январе 1939 года. На страницах газеты от­ра­зились весьма интен­сивные и разнообразные события началь­ной фазы возвра­щения Под­карпатья в лоно Венгерского го­су­дар­ства после двадца­ти­летнего пре­бы­вания в составе Чехо­словакии. Между тем, до насто­я­ще­го времени это перио­ди­ческое издание практически не известно чита­телю, более того, не представлено в специальной литературе. Страницы издания отразили жесткое противо­сто­яние лидеров западной и вос­точ­ной части края в период, когда основные его экономические и куль­тур­ные центры Ужгород, Мукачево и Берегово с ноября 1938 года на­хо­дились в со­ста­ве Венгрии, а на большей части края с центром в Ху­сте до 15 марта 1939 функционировала Подкарпатская Русь, авто­ном­ная часть разва­ли­вающейся Чехословацкой республики. Издание „Кар­пат­ска Не­дi­ля“, которое выходило с июля 1939 го­да, продол­жило в це­лом поли­тику пред­шественницы. Смена названия газеты была свя­за­на с опре­де­лен­ными изменениями во внутри­го­сударственной по­ли­ти­ке по отно­ше­нию к Подкарпатской терри­тории, как официально назы­ва­лась особая ад­ми­нистративная единица страны, на прямую под­чи­ня­ю­щаяся лидеру го­сударства, регенту Миклошу Хорти, который, в свою оче­редь, на­зна­чал руководителя края – регентского комиссара. Ор­ган „вен­гер­ско-ру­син­ского братства“ выходил параллельно на обоих офи­ци­альных язы­ках Подкарпатской территории – русинском и вен­гер­ском.

  Книга издана в год 60-ой годовщины со дня рождения основателя современной венгерской русинистики Иштвана Удвари (1950-2005) и посвящается памяти видного ученого-слависта.

  Read Full Post »

  Пудкарпатськое Общество Наук. Публикації: 1941-1944. Спередслово и редак­ція Ішт­вана Уд­варі. Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok: 1941-1944. Második kiadás. Вуданя другоє. Ungvár-Ужго­род, 2002. 172 с.

   

   

   

  Rezümé

  Az I. Csehszlovák Köztársaság megszűnését követően, amikor Kárpátalja közel két évtizedes elszakítottság után visszatért a magyar állam kebelébe, a terület társadalmi-politikai életében jelentős vál­tozások következtek be. A ruszinok művelődési életében a cseh-korszakban domináló russzofil és ukrainofil irányzatok mellett a kárpátaljai ruszinok önálló kulturális és szellemi fejlődéséért küzdő, de akkor csupán harmadrendű szerepet játszó ruszinofil mozgalom szerezte meg a vezető szerepet. Ennek az irányzatnak a XX. század harmincas éveiben a Negyilja című folyóirat köré tömörülő hívei egy olyan ruszin irodalmi nyelv fejlesztésén munkálkodtak, amely szervesen épített az előző korszakok ruszin irodalmi nyelvi hagyományaira, és a lehető legszorosabban kapcsolódott az élő, beszélt ruszin nyelvhez. Törekvéseik kiteljesítéséhez állami segítséget már Magyarország keretein belül kaptak. Ez az irodalminyelv-teremtő folyamat 1941 januárjában tetőződött be, amikor a magyarországi ruszinok kul­turális igényei kielégítésére és a Kárpátaljai Kormányzóság humán szférája fejlesztésének céljából létrejött Kárpátaljai Tudományos Társaság megtartotta alakuló ülését. A ruszin irodalmi nyelv nyelv­ta­nának kiadásával gyakorlatilag befejeződőtt annak kodifikációja is, s szerzője, Harajda János, a Kár­pátaljai Tudományos Társaság ügyvezető igazgatója pedig képes volt a szellemi építkezés és tár­sa­dalmi konszolidáció folyamatába bevonni a ruszin értelmiség jelentősebbik részét, közöttük azokat is, akik korábban a russzofil vagy ukrainofil táborban voltak.

  A háborús évek közepette egy viszonylag rövid időszak folyamán (1941 tavaszától a Vörös Had­sereg 1944 október végén Ungvárra történt bevonulásáig) a Kárpátaljai Tudományos Társaság pél­danélküli művelődési tevékenységet fejtett ki. A Társaság égisze alatt a következő periodikák jelentek meg: a Zorja–Hajnal című tudományos folyóirat négy évfolyama, a kéthetente megjelenő Literaturna negyilja című irodalmi lap 84 száma, a tanuló ifjúság számára havonta kiadott Ruszka molodezs 41 szá­ma. A Társaság kiadásában s annak nyomdájában Literaturno-Naukova Biblioteka ’Népkönyvtár’ és Gyitocsa Biblioteka ’Gyermekkönyvtár’ című könyvsorozatok keretében közel száz tudományos, tudományos-népszerűsítő és szépirodalmi kötet jelent meg. A legismertebbek, így Hodinka Antal, Sztripszky Hiador, Kondratovics Irinej és más ruszin szerzők mellett a Társaság kiadványaiban aktí­van publikáltak a ruszin értelmiség középső generációjának tagjai: Lelekács Miklós, Potusnyák Fedor, Murányi Iván, Márkus Alekszander, Mihovk Petro, Sztaninec Jurij, Fenics Vaszil’, Voron Andrej stb, az orosz emigráció reprezentánsai: Nedzelszkij Jevgenyij, Miloszlavszkij Péter stb, és kezdő szerzők is. Sok jeles szerző neve feledésbe merült, s e keretek között az írói álneveket sem sikerült minden eset­ben megfejteni.

  A XX. század negyvenes éveinek gazdag és sokszínű irodalma jelenleg feltáratlan (és gyakran hozzáférhetetlen) a Kárpátalja szóbanforgó korszakának története iránt érdeklődők számára. Könyve­mmel segítségére szeretnék lenni a „fehér foltok kutatóinak” Kárpátalja viszonylag közeli és paradox módon oly ismeretlen második magyar  korszaka története lapjainak vizsgálatában.

  Р е з ю м е

  После выхода из состава Чехословакии, в которой находилась территория нынешней Закар­пат­ской области Украины (чешск. Podkarpatská Rus) без малого два десятилетия и возвращения края в лоно венгерского государства (ноябрь 1938 — март 1939 гг.) в общественно-политической жизни Подкарпатья (венгерск. Kárpátaljai terület) произошли значительные изменения. Главен­ствующее положение обрело дотоле третье по своей значимости (после доминирующих в пре­ды­дущие десятилетия русофильского и украинофильского направлений) движение той части об­щественности края, которая ратовала за самостоятельное культурное и духовное развитие под­карпатских русин. Сторонники использования литературного языка, в котором органично со­четались бы литературные традиции предшествующих периодов и максимальное прибли­жение к особенностям живой речи русин, объединившиеся в середине 30-ых годов ХХ столетия вокруг еженедельника „Недiля”, получили поддержку на государственном уровне уже в соста­ве Венгрии. Этот процесс завершился в январе 1941 года, когда состоялось учредительное со­брание „Подкарпатского Общества Наукъ”, общественно-политической институции, призван­ной удовлетворять культурные запросы местного русинского населения, обеспечивать развитие гумманитарной сферы особой в составе венгерского государства территории (комиссариата).

  С изданием грамматики русинского литературного языка 1941 года фактически за­вер­шился процесс его кодификации, а ее автор Иван Гарайда, исполнительный директор „Под­кар­патского Общества Наукъ”, сумел вовлечь в процесс культурного строительства и общест­вен­ную консолидацию большую часть интеллигенции края, в том числе и тех, кто ранее пребывал в составе русофильского и украинофильского лагерей.

  За относительно короткий период сложных военных лет – с весны 1941 года и вплоть до прихода в Ужгород Красной Армии в конце октября 1944 – научное общество развернуло бес­прецедентную культурную деятельность. Под эгидой общества, в частности, вышли 4 тома на­учного журнала „Зоря-Hajnal”; 84 номера литературно-популярного двухнедельника „Лите­ра­турна Недiля”; 41 номер ежемесячного журнала для школьников „Руська Молодежь”. Из ти­пографии Общества преимущественно в составе книжных серий „Литературно-Наукова Биб­лі­отека”, „Народна Библіотека” и „Дiточа Библіотека” вышло более 90 отдельных научных, на­уч­но-популярных и художественных изданий. Наряду с наиболее известными на то время Ан­тонием Годынкой, Иринеем Контратовичем, Гиадором Стрипским и другими русинскими авто­рами в изданиях общества активно печатались материалы как представителей средней гене­рации русинской научной и творческой интеллигенции середины ХХ столетия Николая Леле­кача, Федора Потушняка, Петра Миговка, Ивана Мурания, Александера Маркуша, Юрия Ста­нин­ца, Василия Фенича, Андрея Ворона и др., ярких представителей русской эмиграции Ев­ге­ния Недзельского и Петра Милославского, так и многих начинающих авторов. Многие славные имена попросту забыты. Не расшифрованы многие псевдонимы и криптонимы авторов тех лет…

  В настоящее время бóльшая часть богатой и разнообразной печатной продукции 40-ых годов ХХ столетия неизвестна (а часто и – недоступна) для большей части читателей, инте­ре­су­ющихся историей Подкарпатья периода Второй мировой войны. Настоящая книга призвана по­мочь будущим исследователям „белых пятен” в относительно недавних и, как ни пара­док­сально, столь неизведанных, страниц истории Подкарпатья „второго” венгерского периода.

  Р е з ю м е

  Після розпаду Чехословаччини, у складі котрої перебувала територія нинішньої Закар­патської області України (чеськ. Podkarpatská Rus) майже два десятиріччя й повернення в лоно угорської держави (листопад 1938 – березень 1939 рр.) у суспільно-політичному житті Під­кар­паття (угорськ. Kárpátaljai terület) сталися значні зміни. Після тривалого домінування русо­філь­ського та українофільського напрямків головні позиції здобувають прихильники тієї частини місцевого істеблішменту, яка відстоювала право самостійного культурного й духовного роз­витку підкарпатських русинів. Поборники використання літературної мови, у котрій би орга­нічно поєднувалися літературні традиції попередніх часів та максимальне наближення до особ­ливостей сучасної мови русинів, об’єдналися ще в середині тридцятих років ХХ століття нав­коло щотижневика Недiля. Після повернення до складу Угорщини саме цей напрямок сус­пільної думки був підтриманий на державному рівні. Процес завершився у січні 1941 року, ко­ли відбулися установчі збори Подкарпатского Общества Наукъ, суспільно-політичної і науко­вої інституції, котра повинна була задовольняти культурні запити місцевого русинського насе­лення, забезпечувати розвиток гуманітарної сфери особливої у складі угорської держави тери­то­рії (комісаріату).

  Після виходу граматики русинської літературної мови навесні 1941 року практично був завершений процес її кодифікації, а автор цього видання Іван Гарайда, виконавчий директор Под­карпатского Общества Наукъ зумів залучити в ряди новоствовреної організації більшу частину інтелігенції краю, зокрема й тих, хто раніше перебував у складі ворогуючих між собою русофільського та українофільського таборів.

  За порівняно короткий період складного воєнного часу – з весни 1941 року й до при­ходу в Ужгород Червоної Армії у кінці жовтня 1944 – наукове товариство розгорнуло бес­пре­цедентну культурну діяльність. Під егідою товариства, зокрема, вийшли друком 4 томи науко­вого журналу Зоря-Hajnal; 83 номери літературно-популярного двотижневика Литературна Недiля; 41 номер щомісячного часописа для школярів Руська Молодежь. З типографії то­ва­риства здебільшого у складі книжкових серій Литературно-Наукова Библіотека, Народна Биб­лі­отека та Дiточа Библіотека вийшло друком понад 90 окремих наукових, науково-по­пу­лярних та художніх видань. Поряд з відомими у краї на той час Антонієм Годинкою, Іринеєм Контратовичем, Гіадором Стрипським й іншими русинськими авторами у виданнях товариства активно друкувалися матеріали як представників середньої генерації русинської творчої інте­лігенції середини ХХ століття Миколи Лелекача, Федора Потушняка, Петра Миговка, Івана Муранія, Олександра Маркуша, Юрія Станинця, Василя Фенича, Андрія Ворона й ін., яскравих представників білої еміграції Євгена Недзельського та Петра Милославсського, так і багатьох авторів-початківців. Багато імен цих авторів забуто. Далеко не всі псевдоніми та криптоніми авторів часів Другої світової війни розшифровані…

  У наш час значна частина багатої та різноманітної друкарської продукції 40-их років ХХ століття невідома (а часто й недоступна) для більшості читачів, котрі цікавляться історією Підкарпаття того періоду. Ця книга повинна допомогти майбутнім дослідникам „білих плям” відносно недавньої і (як це не парадоксально з огляду на цю історичну близкість) таких мало­відомих сторінок історії краю „другого” угорського періоду.

  R e s u m é

  Nach dem Ausscheiden Subkarpatiens (tschech. Podkarpatská Rus) aus der Tschechoslowakei, zu der das heute ukrainische Gebiet Transkarpatien (ukr. Закарпатська область) fast 2 Dekaden gehörte, und der Rückkehr in den ungarischen Staat (Nov. 1938 — März 1939), gingen im gesellschaftlich-politischen Leben Subkarpatiens (ung. Kárpátaljai terület) große Änderungen vor sich. Die bis dahin an dritter Stelle stehende Bewegung (nach den jahrzehntelangen dominierenden Richtungen der Russophilen und Ukrainophilen) innerhalb der Gesellschaft, die für eine eigenständige kulturelle und geistige Entwicklung der Rusinen in Subkarpatien auftrat, gewann die führende Position. Die Anhänger einer Literatursprache, in der in begrenztem Ausmaß die literarischen Traditionen der vorangehenden Perioden und eine maximale Annäherung an die Besonderheiten der lebendigen rusinischen Sprache vereinigt wurden, schlossen sich in der Mitte der 30-er Jahre des XX. Jahrhunderts um die Wochenschrift Sonntag zusammen. Sie erhielten bereits in Ungarn staatliche Unterstützung. Dieser Prozeß wurde im Jänner 1941 abgeschlossen, als die konstituierende Sitzung der gesellschaftlich-politischen Einrichtung der Karpathenländischen Wissenschaftlichen Gesellschaft stattfand, die gegründet wurde, um die kulturellen Bedürfnisse der lokalen rusinischen Bevölkerung zu erfüllen und die geistige Entwicklung in Ungarn zu sichern.

  Mit der Herausgabe einer Grammatik der rusinischen Literatursprache im Jahre 1941 wurde praktisch der Prozeß ihrer Kodifizierung abgeschlossen. Ihr Autor Ivan Harajda, der Direktor der Gesellschaft, schaffte es, einen großen Teil der Intelligenz für den Prozeß des kulturellen Aufbaus und der gesellschaftlichen Konsolidierung heranzuziehen, darunter auch diejenigen, die früher im Lager der Russophilen und Ukrainophilen gestanden waren.

  In der verhältnismäßig kurzen Periode der schweren Kriegsjahre — vom Frühling 1941 bis zur Ankunft der Roten Armee in Užgorod in Oktober 1944 — entfaltete die Gesellschaft eine beispiellose kulturelle Tätigkeit. Unter ihrer Ägide kamen v.a. vier Bände der wissenschaftlichen Zeitschrift Morgenröte; 83 Nummern der populärliterarischen Zeitschrift Literarischer Sonntag und 41 Nummern der Schülerzeitschrift Rusinische Jugend heraus. Aus der Druckerei der Gesellschaft kamen v.a. in den Buchserien Literarisch-Wissenschaftliche Bibliothek, Volksbibliothek und Kinderbibliothek über 90 verschiedener wissenschaftlicher, populärwissenschaftlicher und belletristischer Ausgaben heraus. Neben den berühmtesten rusinischen Autoren dieser Zeit, Antonij Hodynka, Irinej Kontratoviè, Hiador Stripskij u.a., wurden in diesen Ausgaben der Gesellschaft Materialien von Nikolaj Lelekaè, Fedor Potušnjak, Ivan Muranyj, Aleksandr Markuš, Juryj Stanynec´, Vasyl´ Feniè, Andrej Voron u.a. als Vertreter der mittleren Generation der rusinischen wissenschaftlichen und künstlerischen Intelligenz in der Mitte des XX. Jahrhunderts, die Vertreter der russischen Emigration Evgenij Nedz´el´skij und Petr Miloslavskij sowie v. a. am Beginn stehende Autoren, abgedruckt. Viele berühmte Namen sind schlicht in Vergessenheit geraten, viele Pseudonyme und Kryptonyme von Autoren dieser Jahre sind nicht dechiffriert…

  Heute ist der Großteil der reichen und vielschichtigen Druckerzeugnisse der 40-er Jahre des XX. Jahrhunderts für die meisten Leser, die sich für die Geschichte Subkarpatiens während des II. Weltkrieges interessieren, unbekannt (und oft auch unzugänglich). Das vorliegende Buch soll als Hilfe für zukünftige Erforscher der „weißen Flecken“ der relativ kurz zurückliegenden und paradoxerweise so unbekannten und unerforschten Seiten der Geschichte Subkarpatiens der „zweiten“ ungarischen Periode dienen.

  Read Full Post »

  Ґіріц Віра: Русинська конверзація.

  Пуд ред. Михаила Капраля. Giric Vera: Ruszin Társalgás. Szerkesztette: Káprály Mihály. Aszód, 2010. – 112 old.

  Read Full Post »

  Школна хроника Чинадёва (1923-1937). Зладив до печатаня и спередслово написав Др. Ми­ха­­ил Капраль. Вуданя Будапештского Варошського Русинського Меншинового Самосправованя. A bereg­szentmiklósi iskola krónikája (1923-1937). A válogatást osszegyűjtötte, a bevezető tanulmányt írta: Dr. Káprály Mihály. A Fővárosi Ruszin Kisebségi Önkormányzat kiadványa. Budapest, 2008. – 77 old.

  Школна хроника Чинадёва (1923-1937)

      Read Full Post »

      Изученя русинського языка у Мадярщинї и за ї гатарами. Матеріалы межи­на­родної научної конференції на честь Антонія Годинкы (10 фебруаря 2006 г.). Пуд ред. М. Капраля. Вуданя Вседер­жав­ного Русинського Меншинового Само­спра­вованя у Ма­дярщині. Будапешт, 2006. — 68 c.

       

      Изученя русинського языка у Мадярщинї и за ї гатарами

      Read Full Post »

      Older Posts »